Deken Schmerlingstraat 15, 5841 AM Oploo

Algemene voorwaarden

TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS
Behandel- en coachingstrajecten gebaseerd op de Trigger Point Reset Methode | Pijnvrij | Holistische aanpak

 1. 1. Definities

  1. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
  2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
  3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  5. KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
  6. Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  8. Offerte: Elke aanbieding van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
  9. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS geleverd wordt.
  10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) met wie TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS de overeenkomst sluit.
  11. Schriftelijk: Alle communicatie tussen TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
  12. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
  13. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS geen invloed kan uitoefenen en waardoor TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
  14. Partijen: TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS en de opdrachtgever samen.
  15. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.
  16. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

  2. Algemeen

  1. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS richt zich met name op het helpen van mensen – zowel individueel als in groepsverband – met gezondheidsklachten gezond, fit en pijnvrij te worden. Dit wordt bewerkstelligd door middel van behandeling, advisering, training en coaching, alles in de meest ruime zin van het woord.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS en een opdrachtgever, waarop TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de opdrachtgever.
  4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
  5. Door de volgende zaken verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:
  • (online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  • schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  • mondeling (ook wel telefonische) goedkeurende opdrachtverstrekking.

  Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en zal terstond een versie nazenden.

  1. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
  2. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
  3. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  4. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  3. Totstandkoming overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS inclusief deze algemene voorwaarden.
  2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
  3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
  4. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  5. Alle offertes en prijsopgaven door TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
  6. Eveneens heeft TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. De opdrachtgever heeft dan nadat dit kenbaar is gemaakt 7 dagen het recht om af te zien van de overeenkomst. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
  7. De in de offerte vermelde prijzen zijn uitgesplitst naar exclusief en inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
  8. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS anders aangeeft.
  9. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  10. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

  4. De uitvoering van de overeenkomst

  1. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
  2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS.
  3. Van de opdrachtgever wordt volledige commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.
  4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. De behandeltrajecten die TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS uitvoert, kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat de opdrachtgever meer leiderschap toont, kiest voor zichzelf tot het verbeteren (of verbreken) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van de opdrachtgever op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en gevolgschade is uitgezonderd: zie verder artikel 10).
  6. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
  7. De looptijd van een opdracht kan variëren. De duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar is slechts een indicatieve termijn waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

  5.  Inschakelen van derden

  1. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS zo nodig communiceren.

  6.  Betaling(svoorwaarden)

  1. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS houdt een betaaltermijn aan van 2 werkdagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
  2. Facturatie gebeurt digitaal.
  3. Facturatie gebeurt altijd voorafgaand aan een traject of na afloop van een individueel/los consult, tenzij partijen hier van te voren andere afspraken over hebben gemaakt.
  4. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
  5. De eventuele kosten die TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn inbegrepen de opdracht en worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
  6. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
  9. Indien hetgeen in lid 6, zich voordoet, heeft TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.
  10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
  11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
  12. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  13. Bij bestaande klanten kan TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

  7. Ontbinding, opschorting, garantie en annulering(svoorwaarden)

  1. Zowel TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
   1. een verzoek tot faillissement;
   2. (voorlopige) uitstel van betaling;
  • of schuldsanering;

  wordt ingediend, zonder enige verplichting van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

  1. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle tot dan toe gemaakte kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.
  2. (Online) Programma/traject
   Bij het volgen van een programma/traject, geldt de volgende garantie:
   Tot en met de eerste livesessie van 2 uur kunnen beide partijen afzien van een langdurige samenwerking omdat er geen goede match blijkt. In dat geval is er 35% van het totaalbedrag verschuldigd. Indien het totaalbedrag reeds is voldaan, zal het restant worden terugbetaald.
   Daarna is annulering tijdens de looptijd van een traject niet mogelijk. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk.
  3. Het afzeggen van een losse boeking/afspraak (ook binnen een traject) kan kosteloos tot 48 uur van te voren. Binnen deze 48 uur heeft TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS kan hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken maken.
  4. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
  5. Is TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

  8.Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

  NB. Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten.

  1. Bij de koop op afstand van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, kenbaar te maken aan TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS.
  3. Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
  4. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  5. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor diensten zoals hierna omschreven.
  6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten die direct worden geleverd, voor zover:
   – de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en
   – de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

  9.Overmacht

  1. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  3. Als TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  4. In geval van overmacht zal TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

  10. Aansprakelijkheid

  De leden 1 t/m 6 gelden alleen voor zakelijke afnemers:

  1. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS is uitsluitend aansprakelijk jegens opdrachtgever voor toerekenbare, directe schade.
  2. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS aansprakelijk tot de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS is bovendien slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont schade te hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
  4. Aansprakelijkheid van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
  6. Bovenstaande leden gelden in alle gevallen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS.

  Onderstaande leden 7 t/m 10 gelden uitsluitend voor consumenten:

  1. De opdrachtgever is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS en kan TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS gerelateerde diensten.
  2. Indien TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
   fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door opdrachtgever ter hand zijn gesteld;
   b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
   c. fouten of tekortkomingen van door of namens TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS ingeschakelde derden;
   d. Overmachtssituaties;
   tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
  3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  4. Aansprakelijkheid van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
  5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS tot de vergoeding van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  6. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
  7. Je vrijwaart TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS hiertegen en stelt TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

   

  1. Welzijn
  2. De opdrachtgever verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS.
  3. Als de opdrachtgever twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS doorslaggevend.

  12.Intellectuele Eigendomsrechten

  1. De opdrachtgever mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS geproduceerde methoden, adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest (al dan niet met inschakeling van derden) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

  13. Klachten

  1. De opdrachtgever dient bij een (mogelijk) tekortschieten van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS in de uitvoering van de overeenkomst, TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
  2. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS is een organisatie aangesloten bij het KNGF, waarbij voldaan is aan de verplichting rondom de Wkkgz.
  3. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten partijen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te legen aan de klachtencommissie of klachtenfunctionaris van de organisatie genoemd in lid 2.
  4. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
  5. Klachten over geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  14. Geheimhouding en privacy/AVG

  1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
   – TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
   – de informatie algemeen bekend wordt;
   – TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  4. Persoonsgegevens die TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  15. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

  1. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
  3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS.

  16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

  1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
  2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
  3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. TRIGGERPOINT RESET COACH AUKJE WEERTS behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
  4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.